Údaje a kontakty na pověřence (GDPR)

identifikace správce nebo zpracovatele, který sděluje kontaktní údaje na pověřence označení pověřence (jméno, příjmení) kontaktní údaje na pověřence (e-mail, telefon) Pověřenec: Ing. Miroslava Paťavová, tel.: 311 545 327, mikroregion.patavova@mesto-horovice.cz zástupce:  Miroslava Kaprálová, tel.: 311 545 327, mikroregion.kapralova@mesto-horovice.cz

Zákaz odběru povrchových vod z vodních toků

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  Opatření  obecné  povahy při nedostatku vody Městský úřad Hořovice, odbor  výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný […]

Rozpočtové opatření č. 5,6 a 7 / 2018

Rozpočtová opatření č. 5 – 7 2018 ve verzi xls Organizace: 00509795 Obec Otmíče Číslo změny : 5 2018 Ke dni : 17.4.2018 SU AU UZ ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu Kč převod mezi paragrafy sport.zařízení-víceúčel.hřiště 231 10 00000 0000 00 34 12 61 21 0 -50 000,00 oprava chodníku u HZ […]

Komplexní pozemková úprava 4. května 2018

Vážení, Pozemkový úřad Beroun zahájil v katastrálním území Otmíče komplexní pozemkovou úpravu. Nyní bychom s Vámi rádi rámcově projednali návrh nového uspořádání pozemků, odpovídající platným právním předpisům. Jednání se uskuteční v pátek 4. května 2018 na Obecním úřadě v Otmíčích. Můžete se dostavit kdykoliv v době od 09:30 do 12:30 a od 13:00 do 17:00. Prosíme […]

Veřejná vyhláška návrh územního plánu

Následující návrh ve formě PDF stahujte zde : Veřejná vyhláška-návrh územního plánu MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě zadání územního plánu pořídil […]

Rozpočtové opatření č. 4 / 2018

Rozpočtová opatření č. 4 2018 ve verzi EXCEL ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Organizace: 00509795 Obec Otmíče Číslo změny : 4 2018 Ke dni : 20.3.2018 SU AU UZ ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu Kč navýšení rozpočtu Péče o veřejnou zeleň obce 231 10 00000 0000 00 37 45 51 39 0 8 000,00 Místní […]

Svoz nebezpečného odpadu 21.4.2018

ve spolupráci s obecním úřadem Otmíče uskuteční   sobota 21.4.2018   Otmíče 13.25 – 13.45 hod            Čas příjezdu na stanoviště je pouze orientační, dle množství odpadu. V případě dotazů ohledně příjezdu na stanoviště volejte: 725 779 792 Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze kompletní výrobky znečištěné obaly od barev, olejů apod. […]

Poplatky za psa a komunální odpad 2018

Poplatek za svoz odpadu 500,- Kč – osoba s trvalým bydlištěm v obci 500,- Kč – osoba mající v obci ve vlastnictví nemovitost Poplatek za psa 50,- Kč – za jednoho psa a každého dalšího psa Na základě OZV č. 1/2016 je od poplatku za svoz odpadu osvobozena osoba, která a) je držitelem průkazu ZTP/P […]