2017

Obec Otmíče
Zastupitelstvo obce Otmíče
Obecně závazná vyhláška obce Otmíče č. 1/2017

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Zastupitelstvo obce Otmíče se na svém zasedání dne 8. 6. 2017 usne­sením č. 24/2017 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a písm. c), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (dále jen „vyhláška“).

Čl. 1

Základní ustanovení

 • Obec Otmíče touto vyhláškou upravuje práva a povinnosti všech osob, které se trvale nebo dočasně zdržují na území obce Otmíče, nebo vlastní či užívají na území obce Otmíče nemovitou věc a dále všech osob, které zde trvale nebo dočasně vyvíjejí svou podnikatelskou činnost, která zasahuje nebo mi mohla zasáhnout do veřejného pořádku v obci.
 • V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci se stanovují touto vyhláškou opatření, jejich účelem je zajištění zdraví a bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku v obci.
 • Tato obecně závazná vyhláška
 1. stanovuje, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených a které takové činnosti jsou na určitých veřejných prostranstvích na území obce Otmíče zakázány,
 2. stanovuje závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, v rozsahu nezbytném pro zajištění veřejného pořádku,
 3. stanovuje povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti.
 4. stanovuje pravidla pro pohyb psů a jiných domácích a hospodářských zvířat na veřejném prostranství.

Čl. 2

                                                                  Základní pojmy

 • Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví a právo na příznivé životní prostředí.

K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejich zachovávání je dle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití ve veřejném zajmu.

 • Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnické právo k tomuto prostoru.
 • Veřejným zařízením jsou zařízení, která jsou ve vlastnictví obce, nebo je obec spravuje a slouží k uspokojování potřeb veřejnosti (např. dopravní značky, lavičky, autobusová zastávka, sportoviště, pískoviště, dětská hřiště).
 • Veřejnou zelení se rozumí souhrn všech volně rostoucích rostlin a jejich ucelených souborů (trávníky, květinové záhony, jednotlivé stromy, keře, aleje, apod.) nacházejících se na veřejných prostranstvích.
 • Územím obce Otmíče se rozumí jeho katastrální území.
 • Pořadatelem akce se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která akci svým jménem a na vlastní odpovědnost pořádá a organizuje.

Čl. 3

Užívání veřejného prostranství

 • Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a k účelu, ke kterému je určeno (dále jen „obecné užívání veřejného prostranství“).
 • Užívání veřejných prostranství ve vlastnictví obce jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny (dále jen „zvláštní užívání veřejného prostranství“), je upraveno zvláštními právními předpisy.

Čl. 4

Udržování veřejného pořádku a čistoty

 • Každý je povinen udržovat na území obce čistotu a veřejný pořádek a v zájmu jeho zajištění respektovat a řídit se povinnostmi stanovenými touho vyhláškou.
 • Každý vlastník pozemku tvořícího veřejné prostranství je povinen udržovat na něm čistotu a pořádek tak, aby nedošlo k narušení vzhledu obce.
 • Ten, kdo znečistí nebo poškodí veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, je povinen zajistit na svůj náklad neprodleně odstranění znečištění či poškození. V případě, že ten, kdo znečistí nebo poškodí veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, ve stanovené lhůtě znečištění či poškození neodstraní, učiní tak na jeho náklad vlastník nebo jím určený správce veřejného prostranství, veřejného zařízení nebo veřejné zeleně či osoba odpovědná za udržování veřejného pořádku a čistoty.

Čl. 5

Ochrana veřejné zeleně

 • Na veškerých plochách veřejné zeleně na území obce Otmíče je z důvodu ochrany veřejné zeleně a veřejného pořádku v obci zakázáno zejména
 1. jakýmkoli způsobem poškozovat či znečišťovat veřejnou zeleň, zejména lámat větve nebo jinak poškozovat stromy, vyvěšovat plakáty a jiné propagační materiály na dřeviny
 2. provádět jakékoli úpravy veřejné zeleně nebo vlastní výsadbu bez souhlasu vlastníka
 3. přemísťovat nádoby s mobilní zelení (květináče) a jiná zařízení umístěná v prostoru veřejné zeleně (lavičky, nádoby na odpad apod.) a jakkoli jinam s nimi manipulovat,
 4. rozdělávat nebo udržovat veřejný oheň či grilovat na přenosných zařízeních mimo místa k tomuto účelu určená
 5. tábořit, stanovat nebo nocovat na plochách veřejné zeleně
 6. vjíždět motorovými vozidly na plochy veřejné zeleně, parkovat na nich, provádět na nich údržbu či mytí motorových vozidel, přičemž se tento zákaz vztahuje i na přípojná vozidla

                                                                           Čl. 6

Výlep plakátů, informačních a reklamních tiskovin

 • Vylepování plakátů a jiných informačních či reklamních tiskovin na budovách a objektech ve vlastnictví obce, na všech zařízeních sloužících potřebám veřejnosti, na sloupech veřejného osvětlení, na komunálních odpadních nádobách (koše, popelnice a kontejnery), na dřevinách tvořící veřejnou zeleň v obci a na všech veřejných prostranstvích mimo vyhrazené plakátovací plochy se bez získání předchozího souhlasu vlastníka objektu, zařízení nebo pozemku zakazuje.
 • Vyhrazenými plakátovacími plochami jsou nástěnky a obdobné plochy, kterém jsou jako plakátovací plochy označeny vlastníkem či správcem pozemku.

                                                                          Čl. 7

Pravidla pro pohyb psů a jiných domácích a hospodářských zvířat na veřejném prostranství

 • V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně v obci se zakazuje volný pohyb psů v zastavěné části obce. Na tomto veřejném prostranství je možné vodit psy pouze na vodítku.
 • Úplný zákaz přivádění psů či jiných zvířat na veřejná prostranství platí pro dětská hřiště a pískoviště.
 • Chovatelé a vlastníci psů, drůbeže a jiného hospodářského zvířectva jsou povinni zajistit, aby pes, drůbež či jiné hospodářské zvířectvo neznečišťovalo veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň. V případě, že dojde k takovému znečistění, je vlastník zvířete či osoba, která má v dané chvíli zvíře ve své péči, povinna toto znečištění neprodleně odstranit.

                      

                                                                             Čl. 8

Pořádání veřejně přístupných akcí

 • Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo výt v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, se pro účely této vyhlášky rozumí pořádání akcí spojených s produkcí živé nebo reprodukované hudby, případně jinými aktivitami, které by mohly ohrožovat zdraví a bezpečnost občanů, obtěžovat hlukem, zápachem apod., a to pokud jsou pořádány na volném prostranství nebo v prostorách a na místech, která nejsou určena k jejich pořádání (např. kulturní pořady, koncerty, taneční zábavy a diskotéky, technoparty, sportovní akce, atd.) pokud hudba či projevy účastníků akce jsou slyšitelné i na dalších sousedních pozemcích. Za tyto akce se nepovažují akce, na něž se vztahují zvláštní právní předpisy (např. zákony o volbách do zákonodárných sborů a orgánů územních správních celků, zákon o právu shromažďovacím, apod.) a akce rodinného charakteru (např. svatby, oslavy promocí, atd.).
 • Akce uvedené v článku 7 odst. (1) této vyhlášky lze pořádat na území města za následujících podmínek :
 1. akce lze pořádat pouze mimo dobu nočního klidu. Pořadatel akce je povinen zajistit, aby byla akce před začátkem doby nočního klidu ukončena.
 2. pořadatel akce je povinen oznámit konání akce Obecnímu úřadu Otmíče a to nejpozději 7 dnů před jejím konáním. Oznámení akce musí být učiněno písemnou formou a musí v něm být uvedeno:
 • jméno, příjmení a bydliště, případně název, sídlo a identifikační číslo pořadatele akce a označení osoby oprávněné jednat jeho jménem
 • druh akce, den a místo jejího konání
 • dobu zahájení a ukončení akce
 • předpokládaný počet účastníků akce
 • souhlas vlastníka, případně uživatele nemovitosti, na níž se má akce konat
 1. pořadatel akce je povinen zajistit dostatečný počet způsobilých a náležitě poučených osob k zabezpečení jejího pokojného průběhu a ukončení (pořadatelská služba).

                                                                          Čl. 9

Doba nočního klidu a stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena na dobu kratší nebo žádnou

 • Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin večer do 6:00 hodin ráno následujícího dne.
 • Doba nočního klidu se nevymezuje:
 1. v noci z  31. prosince na 1. ledna z důvodu oslav Silvestra a Nového roku
 2. v době konání těchto tradičních slavností: Oslava výročí založení Obce Otmíče, Oslava výročí založení  SDH Otmíče
 • Doba nočního klidu se v následujících případech zkracuje a vymezuje se od 2:00 hodiny ráno do 6:00 hodin ráno :
 1. v době konání sportovní akce Turnaj Jaroslava Boháčka v nohejbale, která se obvykle koná v sobotu v měsíci červenci, přičemž doba nočního klidu je v době konání akce zkrácena v noci ze soboty na neděli.
 2. v době konání sportovní akce Turnaj v líném tenise, která se obvykle koná v sobotu v druhé polovině měsíce srpna nebo první polovině měsíce září, přičemž doba nočního klidu je v době konání akce zkrácena v noci ze soboty na neděli.
 3. v době konání akce Pálení čarodějnic, která se koná dne 30. dubna, přičemž doba nočního klidu je v době konání zkrácena v noci z 30.dubna na 1.května
 4. v době konání Havelského posvícení

 • Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 3 tohoto článku bude zveřejněna na úřední desce obce minimálně 10 dní před datem jejich konání.

Čl. 10

Sankční ustanovení

 • Kontrolou dodržování práv a povinností vyplývajících z této vyhlášky provádí obecní úřad a určení zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.
 • Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno a sankcionováno dle zvláštních právních předpisů, zejména dle předpisů upravujících přestupky a jiné správní delikty.

Čl. 10

Společná a závěrečná ustanovení

 • Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy.
 • Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem ode dne jejího vyvěšení.

Diana Hrdličková, v.r.                                             Lukešová Kateřina, v.r.

starostka obce Otmíče                                          místostarostka obce Otmíče

Vyvěšeno na úřední desce a elektronicky na stránkách: www.otmice.cz

dne : 16. 6. 2017