Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 7.11.2023

Místo konání: Obec Otmíče – Otmíče čp. 16 – místní pohostinství

Doba konání: 7. 11. 2023 od 18,00 hodin


Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola zápisu 3/23

4) Kontrola plnění usnesení

5) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6033793/SoBS/VB1

6) Rozpočtová opatření 2023

7) Rozpočet 2024

8) Inventura 2023

9) Dohody o provedení práce se zastupiteli

10) Různé

11) Diskuse

V Otmíčích, dne 31. 10. 2023


Diana Hrdličková

starostka obce Otmíče

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31. 10. 2023

Jméno a podpis: Diana Hrdličková

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis