Poplatky za psa a komunální odpad 2016

Poplatek za svoz odpadu

500,- Kč   –  osoba s trvalým bydlištěm v obci

500,- Kč   –  osoba mající v obci ve vlastnictví nemovitost

Poplatek za psa

50,-  Kč     –   za jednoho psa a každého dalšího psa

 

Na základě OZV č. 1/2016  je od poplatku za svoz odpadu osvobozena osoba, která             

a)  je držitelem průkazu ZTP/P

b) dlouhodobě pobývá v cizině

 

Místní poplatky za svoz odpadu a psa se v hotovosti vybírají

od 5.4. do 31.5.2016  pouze při úřední hodině.

Poplatky je možné uhradit převodem na účet obce Otmíče,               č.ú. 23421131/0100 KB Beroun,

s uvedením variabilního symbolu  skládajícího se z čísla popisného     a roku (např. čp. 16 = VS 162016).

 

Poplatky  musí být uhrazeny do 31. 5. 2016 .