Místní poplatky 2024

MÍSTNÍ POPLATKY na rok 2024
Za svoz odpadu
800,- Kč – osoba s trvalým bydlištěm v obci
800,- Kč – osoba mající v obci ve vlastnictví nemovitostZa psa
50,- Kč – za jednoho psa a každého dalšího psa
Na základě OZV č. 1/2021 je od poplatku za svoz odpadu osvobozena osoba, která a) je držitelem průkazu ZTP/P
b) dlouhodobě pobývá v zahraničí
c) jsou trvalým pobytem hlášeny na č.p. 16 – ohlašovně OÚ
(u písmene a) a b) je nutné předložit podklady k osvobození)Je preferována bezhotovostní úhrada na účet č.ú. 23421131/0100 KB Beroun, s uvedením variabilního symbolu skládajícího se z čísla popisného a příslušného kalendářního roku (např. čp. 16 = VS 162024). V hotovosti se poplatky budou vybírat od 5. března do 28. května 2024 v době konání úředních hodin OÚ Otmíče. Platbu v hotovosti žádáme v přesné částce. Poplatky dle obecně závazné vyhlášky jsou splatné do 31. 5. 2024.
V Otmíčích dne 02.01.2024