Poplatky za psa a svoz odpadů

Za svoz odpadu

600,- Kč   –  osoba s trvalým bydlištěm v obci

600,- Kč   –  osoba mající v obci ve vlastnictví nemovitost

   Za psa

50,-  Kč     –   za jednoho psa a každého dalšího psa

Na základě OZV č. 3/2019  je od poplatku za svoz odpadu osvobozena osoba, která                  

a)  je držitelem průkazu ZTP/P

b) dlouhodobě pobývá v zahraničí

 c) jsou trvalým pobytem hlášeny na č.p. 16 – ohlašovně OÚ

                          (u písmene a)  a b) je nutné předložit podklady k osvobození)

V současné době (nouzový stav) je preferována pouze bezhotovostní úhrada na účet  č.ú. 23421131/0100 KB Beroun, s uvedením variabilního symbolu skládajícího se z čísla popisného a příslušného kalendářního roku  (např. čp. 16 = VS 162021).

V hotovosti se poplatky budou vybírat až po upřesnění pokladníchhodin(březen, duben, květen)v době úředních hodin OÚ Otmíče.

Poplatky  dle obecně závazné vyhlášky jsou splatné do 31. 5. 2021.

V Otmíčích dne 22.1.2021