Poplatky ze psa a svoz odpadů 2019

Poplatek za svoz odpadu

500,- Kč – osoba s trvalým bydlištěm v obci

500,- Kč – osoba mající v obci ve vlastnictví nemovitost


Poplatek za psa

50,- Kč – za jednoho psa a každého dalšího psa

Na základě OZV č. 1/2016 je od poplatku za svoz odpadu osvobozena osoba, která

a) je držitelem průkazu ZTP/P

b) dlouhodobě pobývá v cizině

(je nutné předložit podklady k osvobození)


Místní poplatky za svoz odpadu a psa se v hotovosti vybírají od 5.3.2019 do 28.5.2019 v úředních hodinách OÚ Otmíče.

Poplatky, pokud máte možnost, žádáme uhradit převodem na účet obce Otmíče, č.ú. 23421131/0100 KB Beroun,

s uvedením variabilního symbolu skládajícího se z čísla popisného a roku (např. čp. 16 = VS 162018).

Poplatky dle obecně závazné vyhlášky jsou splatné do 31. 5. 2019 .