Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Název

Obec Otmíče, Obecní úřad Otmíče


2.Důvod a způsob založení

Obec Otmíče je založena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


3. Organizační struktura

Samospráva: Zastupitelstvo – 5 členů

Státní správa:

Starostka: Diana Hrdličková tel: 724181371

Místostarostka: Kateřina Lukešová

Místostarosta: Jiří Bartoš


4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Otmíče, Obecní úřad Otmíče

Otmíče 16, 267 51 pošta Zdice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Otmíče 16, 267 51 pošta Zdice

4.3. Úřední hodiny

Úterý    17.00 – 18.00

4.4. Telefonní čísla

Telefon: 724181371

4.5. Čísla faxu

4.6. Adresa internetové stránky

oficiální: www.otmice.cz

4.7. Adresa e-podatelny

e-podatelna: otmice@email.cz

Informace potřebné k doručování datových zpráv obecního úřadu dle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 465/2000 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. e-podatelna OÚ Otmíče zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, nařízení vlády ČR č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) a vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách zřídil Obecní úřad Otmíče veřejnou elektronickou podatelnu s elektronickou adresou: otmice@email.cz

Na uvedené elektronické adrese jsou přijímána podání učiněná v elektronické podobě (dle níže uvedeného datového formátu), podepsaná elektronicky. Elektronický podpis podání, musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydala I.CA jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický podpis“). Takto doručené, elektronicky podepsané, podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení. Potvrzení přijetí podání bude zasláno neprodleně odesílateli a toto potvrzení bude obsahovat datum a čas, kdy bylo podání doručeno, charakteristika doručeného podání a potvrzující zpráva bude podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Zaměstnanec Obecního úřadu Otmíče, který je vybaven uznávaným elektronickým podpisem je paní Diana Hrdličková – starostka, zastupující osobou je: paní Kateřina Lukešová – místostarostka.

Podatelna Obecního úřadu Otmíče může přijímat i podání předaná na technickém nosiči dat, a to za podmínky, že předávající dodrží: Formát datové zprávy: pdf, htm, html, doc, docx, txt, xls a xlsx. Technický nosič dat: CD-ROM (formát PC) DVD-ROM/+ -R/RW (formát PC) USB FLASH (formát PC). Jiné formáty a technické nosiče dat není podatelna schopna v současné době přijímat. Datová zpráva musí být též podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Podání, u nichž bude zjištěn počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci bude příslušným programovým vybavením zneškodněn. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné na obecním úřadě činit právní úkony v elektronické podobě: zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění – s účinností od 1. 1. 2006

4.8. Další elektronické adresy

4.9. Datová schránka

ID ISDS: sg6bgpg


5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 23421131, kód banky: 0100 KB a.s., Beroun


6. Identifikační číslo

IČ: 00509795


7. Daňové identifikační číslo

DIČ: obec není plátcem DPH


8. Dokumenty
8.1. Seznamy hl. dokumentů

Územní plán obce – info

Oznámení o projednávání zadání územního plánu Otmíče

(starý územní plán k dispozici v kanceláři OÚ)

Vydané obecně závazné vyhlášky

Požární řád

Informace občanům, jak se chovat při mimořádných událostech

Uvedené dokumenty k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Otmíče

8.2. Rozpočet

rozpočet 2017  – rozpočet 2016 – rozpočet 2015 – rozpočet 2014

rozpočet 2013 – rozpočet 2012 – rozpočet 2011 – rozpočet 2010

rozpočet 2009 – rozpočet 2008 – rozpočet 2007

Závěrečné účty

příslušná rozpočtová opatření daného kalendářního roku naleznete v sekci rozpočtová opatření


9. Žádosti o informace


10. Příjem žádostí a dalších podání

Forma žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


11. Opravné prostředky

Opravné prostředky


12. Formuláře

Veškeré formuláře jsou k dispozici na Obecním úřadu Otmíče nebo v záložce – dokumenty ke stažení


13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Informace o řešení životní situace Vám budou poskytnuty v kanceláři Obecního úřadu Otmíče.

Informace jsou také k dispozici na www stránkách Středočeského kraje


14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

– zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).

– zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).

– zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění (Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).

– zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění (Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).

– zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

– zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

– zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

– zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích – zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

– zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu

– Platné obecně závazné vyhlášky

– Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmíče

14.2. Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky obce


15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy

sazebník úhrad

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Otmíče poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 – zobrazit

Výroční zpráva za rok 2016 – zobrazit