Poplatky za psa a komunální odpad 2015

Obec Otmíče – místní poplatky 2015

poplatek za psa 50 Kč / pes

poplatek za komunální odpad 500 Kč

  • platí osoba, která má v obci trvalý pobyt
  • platí osoba, které byl podle zákona upravující pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dní
  • platí osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců
  • platí osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům
  • je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Poplatky uhraďte v hotovosti při úředních hodinách OÚ Otmíče, úterý 17 – 18 hod, nebo převodem na účet obce vedený u KB Beroun, č.ú. 23421131 / 0100 s uvedením VS čp2015 .

(příklad: čp. 16 = VS 162015 )

Splatnost poplatků nejpozději do 31.5.2015.

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.