Poplatky ze psa a svoz odpadů 2020

Poplatek za svoz odpadu

600,- Kč – osoba s trvalým bydlištěm v obci

600,- Kč – osoba mající v obci ve vlastnictví nemovitost


Poplatek za psa

50,- Kč – za jednoho psa a každého dalšího psa

Na základě OZV č. 3/2019 je od poplatku za svoz odpadu osvobozena osoba, která

a) je držitelem průkazu ZTP/P

b) dlouhodobě pobývá v cizině

c) jsou trvalým pobytem hlášeny na č.p. 16 – ohlašovně OÚ

(je nutné předložit podklady k osvobození)


Místní poplatky za svoz odpadu a psa se v hotovosti vybírají od 3.3.2020 do 26.5.2020 v úředních hodinách OÚ Otmíče.

Poplatky, pokud máte možnost, žádáme uhradit převodem na účet obce Otmíče, č.ú. 23421131/0100 KB Beroun,

s uvedením variabilního symbolu skládajícího se z čísla popisného a roku (např. čp. 16 = VS 162020).

Poplatky dle obecně závazné vyhlášky jsou splatné do 31. 5. 2010 .