Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 6.6.2023

Místo konání: Obec Otmíče – Otmíče čp. 16 – místní pohostinství

Doba konání:  6. 6. 2023 od 18,00 hodin

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola zápisu 1/23

4) Kontrola plnění usnesení

5) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022

6) Závěrečný účet obce za rok 2022

7) Účetní závěrka za rok 2022

8) Rozpočtová opatření

9) Multifunkční hřiště

9) Různé

10) Diskuse

V Otmíčích, dne 30. 5. 2023

                                                                           Diana Hrdličková

                                                                       starostka obce Otmíče

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30. 5. 2023

Jméno a podpis:  Diana Hrdličková

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis