Zjišťování průběhu hranic ve dnech 25. a 26.10 2016

Oznámení

Obec Otmíče v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a na základě oznámení Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, Pobočky Beroun, č.j. SPU 511874/2016/37/Pro ze dne 6. 10. 2016

vyhlašuje

že v katastrálním území Otmíče byla zahájena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav.

V rámci obnovy katastrálního operátu bude ve dnech 25. 10. 2016 a 26. 10. 2016 probíhat zjišťování průběhu hranic, které bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 139/2002 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

Vlastnické hranice jsou šetřeny především na obvodu komplexních pozemkových úprav (hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, hranice zastavěné nebo zastavitelné části obce, silnice, vodní toky apod.) a u pozemků zahrnutých do obvodu pozemkových úprav, které však nevyžadují řešení ve smyslu ustanovení § 2 zákona, ale je u nich třeba obnovit soubor geodetických informací (převážně lesní komplexy).

Podkladem pro zjišťování hranic, které jsou obsahem katastru, je dosavadní katastrální operát a operáty dřívějších pozemkových evidencí. Při zjišťování hranic se vyšetřuje skutečný průběh hranice v terénu, který se porovnává s jejím zobrazením v těchto mapových operátech.

Zjišťování průběhu hranic pozemků pro účely pozemkových úprav provádí komise složená z pracovníků Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, Pobočky Beroun, katastrálního úřadu, zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav, zástupců obcí a podle potřeby i zástupců dalších úřadů. Předseda a členové komise jsou jmenováni v souladu s ust. § 9 odst. 5 zákona. Osoby pověřené zjišťováním hranic pozemků mají oprávnění vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na pozemky a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona, katastrálního zákona, katastrální vyhlášky a ze zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů. O výsledku zjišťování hranic pozemků sepíše komise protokol (§ 58 odst. 5 a 6 katastrální vyhlášky).

Vlastníci a zástupci obcí jsou ke zjišťování průběhu hranic zváni písemnou pozvánkou Pobočky Beroun tak, aby jim byla doručena nejméně týden předem.

Kromě zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu jsou ověřovány i popisné informace katastrálního operátu (např. jméno nebo název vlastníka, adresa pobytu nebo sídla, rodné číslo fyzické osoby, identifikační sídlo právnické osoby). K účasti při zjišťování hranic může vlastníkpověřit svého zástupce na základě plné moci.

Upozorňujeme na povinnosti vlastníků a jiných oprávněných dané ustanovením § 10 katastrálního zákona, a to zejména – zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu (resp. pozemkového úřadu) jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce, ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá a také na povinnost označit trvalým způsobem (§ 88 katastrální vyhlášky) a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků. Pokud vlastník hranice neoznačí, může katastrální úřad rozhodnout, že dá hranice označit na náklad vlastníka a rovněž může vlastníku uložit pokutu za porušení pořádku na úseku katastru (§ 23 a 24 katastrálního zákona). Pokud vlastníci nemohou vyznačit v terénu předepsaným způsobem hranice svých pozemků ani jejich úseky, protože jsou neznatelné, nebudou tyto hranice předmětem zaměření a budou do obnoveného katastrálního operátu doplněny podle dosavadního zobrazení v katastrální mapě, popřípadě podle operátu dřívější pozemkové evidence (dle § 29 odst. 3 katastrálního zákona zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, se evidují, do doby ukončení pozemkových úprav, zjednodušeným způsobem s využitím bývalého pozemkového katastru, pozemkových knih, příp. operátů přídělového a scelovacího řízení).

Vlastníci pozemků sloučených do větších celků se vyzývají, aby v zájmu správného doplnění hranic do katastru nemovitostí upozornili komisi na zachované úseky hranic pozemků, popř. na zachované hraniční znaky, o nichž vědí, jinak jsou podle rozhodnutí předsedy komise účastníky zjišťování průběhu hranic jen v rozsahu vlastnické hranice existující v terénu.

Nepřítomnost pozvaného vlastníka a jiného oprávněného ani jejich zástupce při zjišťování průběhu hranic pozemků není dle ustanovení § 14 odst. 8 katastrálního zákona na překážku využití výsledků zjišťování průběhu hranic pozemků k vyhotovení nových souborů geodetických a popisných informací.

 

 

Diana Hrdličková

Starostka obce Otmíče