VOLBY PREZIDENTA – 2. kolo

Starosta obce Otmíče podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volba prezidenta České republiky se koná: v pátek dne 27. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Otmíče č.p. 16 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Otmíče

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech II. kola volby prezidenta ve volební místnosti.

V Otmíčích dne 16.1.2023