Veřejná vyhláška – STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Otmíče

Ke stažení a zobrazení použijte tento odkaz

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

z a h a j u j e

v souladu s ustanoveními § 6 zákona řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Otmíče, okres Beroun. Toto oznámení se v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce pobočky a na úřední desce Obecního úřadu Otmíče (současně se zveřejňuje i v elektronické podobě na adrese www.eagri.cz). Poslední den této lhůty je dnem zahájení pozemkových úprav. O termínu konání úvodního jednání (§ 7 zákona), na kterém bude provedeno seznámení s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav budou účastníci řízení vyrozuměni písemně.

S pozdravem
Andrea Čápová
vedoucí Pobočky Beroun
Státní pozemkový úřad
„Otisk úředního razítka“