Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 9.5.2017

Místo konání: Obec Otmíče – místní pohostinství, Otmíče čp. 16

Doba konání: 9. 5. 2017 od 18,00 hodin

 

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola zápisu č.1/2017 a MZ 2/2017

4) Kontrola plnění usnesení

5) Doručená pošta

6) Prodej čp.5

7) Koupě pozemku-ostatní komunikace

8) Závěrečný účet obce a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

9) Schválení účetní závěrky za rok 2016

10) Rozpočet 2017 – Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby

11) Rozpočtová opatření

12) Různé

13) Diskuse

 

V Otmíčích, dne 1. 5. 2017

Diana Hrdličková,v.r.

starostka obce Otmíče

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1. 5. 2017

Jméno a podpis: Diana Hrdličková

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis