Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

se konají ve dnech 7. a 8. října 2016

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

 

V souladu s ustanovením § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 7. a 8. října 2016, o  počtu a sídle volebních okrsků.

 

Počet okrsků :  1

Sídlo volebního okrsku č. 1 :  Otmíče čp. 16

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

 do Zastupitelstva Středočeského kraje
 do Senátu Parlamentu České republiky

Starosta obce Otmíče podle § 27 zákona č. č 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky se konají:
• v pátek 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a • v sobotu 8. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově čp. 16 pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Otmíče.

3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

4. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

5. Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční :
• v pátek 14. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a • v sobotu 15. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

V Otmíčích dne 26.8.2016