Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče

Místo konání: Obec Otmíče – místnost OÚ Otmíče, Otmíče čp. 16

Doba konání:  23. 8. 2016 od 18 hodin

 

Navržený program:

  • Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  • Schválení programu
  • Kontrola zápisu č.2/2016
  • Kontrola plnění usnesení
  • Doručená pošta
  • Rozpočtová opatření
  • Záměr prodeje pozemku dle vyvěšení
  • Výstavba „Hasičské zbrojnice“
  • Různé
  • Diskuse

 

V Otmíčích, dne 12. 8. 2016

 

Diana Hrdličková,v.r.

starostka obce Otmíče

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. 8. 2016

Jméno a podpis:  Diana Hrdličková