Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Otmíče

           

Obecní úřad Otmíče v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Otmíče, svolaného dosavadní starostkou obce Dianou Hrdličkovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:  Obec Otmíče – místní pohostinství č.p. 16

Doba konání:  18. října  2022  od 18 hodin

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2) Složení slibu zastupitelstva obce

3) Schválení programu

4) Volba starosty a místostarosty     a) určení počtu místostarostů

                                                          b) určení způsobu volby starostů a     

                                                               místostarostů

                                                          c) volba starosty

                                                          d) volba místostarosty

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru  

                                                          a) určení počtu členů finančního a

                                                              kontrolního výboru

                                                          b) volba předsedy finančního výboru

                                                          c) volba předsedy kontrolního výboru

                                                          d) volba členů finančního výboru

                                                          e) volba členů kontrolního výboru

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva    (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

7) Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

8) Diskuse

V obci Otmíče, dne 9. 10. 2022

                                                                                  Diana Hrdličková,v.r. ,

                                                                           dosavadní starostka obce Otmíče                                           

Zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách obce www.otmice.cz  dne: 9. 10. 2022

Sejmuto  z úřední desky dne: