Dokumenty k územnímu plánu a veřejná vyhláška č. 2/2016

 

Vše potřební ke stažení najdete na následujících odkazech:

č. 2/2016

ze dne 25. 5. 2016

Zastupitelstvo obce Otmíče, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona   v y d á v á    jako opatření obecné povahy

Změnu č. 1 územního plánu obce Otmíče.

územně plánovací dokumentace je nedílnou součástí této vyhlášky. Závazná část je tvořena textovou částí v rozsahu 10 stran a těmito výkresy grafické části:

číslo       název                                                                                             měřítko

01          Výkres základního členění                                                           1 :   5 000

02          Hlavní výkres                                                                               1 :   5 000

 


Odůvodnění

Zastupitelstvo obce Otmíče se usnesením č. 12/10 ze dne 22.6.2010 usneslo vydat změnu č. 1 územního plánu obce Otmíče, schváleného usnesením č. 1/2002 dne 30.5.2002.

Pořizovatelem se na žádost obce stal dne 30.9.2010 Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, oprávněná osoba pořizovatele Ing. Jitka Valečková.

Územně plánovací dokumentaci zpracoval Ing. arch. Ivan Vavřík, ČKA 00 113, v dubnu 2016. Tato dokumentace je nedílnou součástí této vyhlášky a obsahuje závaznou část a odůvodnění vč. odůvodnění zpracovaného pořizovatelem, jehož součástí jsou i rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek.

Odůvodnění územního plánu, které je součástí územně plánovací dokumentace, obsahuje textovou část v rozsahu 16 stran a tyto výkresy grafické části:

číslo       název                                                                                 měřítko

03          Koordinační výkres                                                           1 :   5 000

04          Výkres širších vztahů                                                        1 : 10 000

příloha   Legenda k výkresům č. 03 a 04

05          Výkres záborů půdního fondu                                          1 :   5 000

 

poučení

Proti územnímu plánu obce vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.