Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče

Místo konání: Obec Otmíče – místnost v místním pohostinství, Otmíče čp.16
Doba konání: 25. 5. 2015 od 18,30 hod.
Navržený program:
1, Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2, Schválení programu
3, Kontrola zápisu č.1/16
4, Kontrola plnění usnesení
5, Pozemkové úpravy
6, Změna ÚP Otmíče
7, Závěrečný účet obce Otmíče
8, Schválení účetní závěrky
9, Doručená pošta
10, Různé
11, Diskuse
V Otmíčích, dne 17. 5. 2016