Pozvákna na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče

POZVÁNKA

Místo konání: Otmíče čp. 16-místní pohostinství

Doba konání:  6. 9. 2022 od 18,00 hodin


Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola minulého zápisu a kontrola plnění usnesení

4) Rozpočtové opatření

5) Výběr dodavatele na akci „Multifunkční hřiště v obci Otmíče“

6) Různé

7) Diskuse

 V Otmíčích, dne 28. 8. 2022


                                                                           Diana Hrdličková

                                                                       starostka obce Otmíče

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28. 8. 2022

Jméno a podpis:  Diana Hrdličková

Sejmuto z úřední desky dne:

    Jméno a podpis