Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče

 

Místo konání : Obec Otmíče – místnost v místním pohostinství, Otmíče čp. 16

Doba konání : 3. 3. 2015  od 17,30 hod

 

Navržený program:

 

1, Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2, Schválení programu

3, Kontrola zápisu č. 25/15

4, Kontrola plnění usnesení

5, Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování odpadu

6, Rozpočtové opatření č. 1/2016

7, Doručená pošta

8, Různé

9, Diskuse

 

 

V Otmíčích, dne 23.2.2016

Hrdličková Diana

                                                                                                            Starosta obce Otmíče

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.2.2016