Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby v návrhu rozpočtu obce Otmíče na rok 2022

Dle vyhlášky č. 412/2021., ze dne 23.11.2021, která nabude účinnosti dne 1.1.2022

Zrušena položka 1340 – Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Nová položka 1345 – Příjem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Návrh rozpočtu obce Otmíče byl vyvěšen dne 29.11.2021 a schválen dne 14.12.2021. Objem položky 1340 v hodnotě 110.000 Kč přesunut na položku 1345 .

O této úpravě bude Zastupitelstvo obce Otmíče informováno na veřejném zasedání dne 30.12.2021. Zpracovala Lukešová Kateřina – správce rozpočtu a účetní

V Otmíčích dne 21.12.2021