Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče

POZVÁNKA

Místo konání: Otmíče čp. 16

Doba konání:  15. 3. 2022 od 18,00 hodin


Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola minulého zápisu a kontrola plnění usnesení

4) Doručená pošta

5) Rozpočtové opatření

6) Inventura 2021

7) Záměr pronájmu hospody čp.16

8) Různé

9) Diskuse

 V Otmíčích, dne 7. 3. 2022


                                                                           Diana Hrdličková

                                                                       starostka obce Otmíče

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7. 3. 2022

Jméno a podpis:  Diana Hrdličková

Sejmuto z úřední desky dne:

    Jméno a podpis