Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče

  Místo konání: Obec Otmíče – Otmíče čp. 16 – místní pohostinství

Doba konání:  17. 8. 2021 od 18,00 hodin


Navržený program:

1)     Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2)     Schválení programu

3)     Kontrola zápisu 3/21

4)     Kontrola plnění usnesení

5)     Doručená pošta

6)  Text výzvy „Oprava OÚ Otmíče“ + určení výběrové komise

7)  Rozpočtová opatření

8)    Různé 

9)   Diskuse

V Otmíčích, dne 9. 8. 2021

                                                                           Diana Hrdličková

                                                                       starostka obce Otmíče


Vyvěšeno na úřední desce dne: 9. 8. 2021

Jméno a podpis:  Diana Hrdličková

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis