Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 22.6.2021

  Místo konání: Obec Otmíče – Otmíče čp. 16 – zasedací místnost úřadu

Doba konání:  22. 6. 2021 od 18,00 hodin


Navržený program:

1)     Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2)     Schválení programu

3)     Kontrola zápisu 2/21

4)     Kontrola plnění usnesení

5)     Doručená pošta

6)  Závěrečný účet a zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2020 

7)  Účetní závěrka 2020

8)    Různé 

9)   Diskuse

V Otmíčích, dne 14. 6. 2021


                                                                           Diana Hrdličková

                                                                       starostka obce Otmíče

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14. 6. 2021

Jméno a podpis:  Diana Hrdličková

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis