Pozvánka na VZ dne 18.5.2021

Místo konání: Obec Otmíče – Otmíče čp. 16 – zasedací místnost úřadu

Doba konání:  18. 5. 2021 od 18,00 hodin


Navržený program:

1)     Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2)     Schválení programu

3)     Kontrola zápisu 1/21

4)     Kontrola plnění usnesení

5)     Doručená pošta

6)  Podnět od pana Klána k projednání jeho změny Územního plánu

7)  Rozpočtové opatření

8)    Různé 

9)   Diskuse


V Otmíčích, dne 9. 5. 2021

                                                                           Diana Hrdličková

                                                                       starostka obce Otmíče

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9. 5. 2021

Jméno a podpis:  Diana Hrdličková

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis