Oprava místní komunikace parc.č. 204/9 k.ú. Otmíče

Obec Otmíče vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava místní komunikace parc.č. 204/9 k.ú. Otmíče“Zadavatel:
Obec Otmíče, Otmíče 16, 267 51 Zdice, IČO: 00509795
zastoupená starostou: Dianou Hrdličkovou


 1. Vymezení plnění výběrového řízení:
  Oprava místní komunikace parc.č. 204/9 k.ú. Otmíče dle zaměření, prohlídky a domluvy na místě se starostkou obce Otmíče Dianou Hrdličkovou. Odůvodnění pro zkrácené výběrové řízení je současné probíhání opravy zbylé části komunikace ve vlastnictví obce Otmíče dotované z prostředků MMR.
 2. Doba plnění: březen-duben 2020
 3. Doručení nabídek:
  Zájemci o výběrové řízení po převzetí zadávacích podmínek doručí svou nabídku osobně, emailem nebo doporučeně poštou na adresu Otmíče 16, 267 51 Zdice nejpozději dne 9.3.2020 do 12,00 hodin.
  Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou do soutěže přijaty.
 4. Platební podmínky:
  Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou placeny na základě měsíční fakturace do výše 90% ceny díla. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu ( předání a převzetí díla).
 5. Obsah nabídky:
   základní údaje o uchazeči včetně doložení příslušných dokladů
   výše nabídkové ceny vč. DPH
   doba plnění zakázky, délka záruky za jakost a záruční podmínky nebo návrh smlouvy
   reference o obdobných prováděných akcích (apod.)
 6. Další podmínky veřejné zakázky:
  Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.
  Nabídku podává uchazeč bezplatně.
  V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
  Kontaktní osoba: Diana Hrdličková, starostka tel. 724181371 .
  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, do 10 pracovních dnů od rozhodnutí zastupitelstva obce. V Otmíčích, dne: 2. 3. 2020