Zadávací dokumentace – komunikace Otmíče

MMR 103583
Obnova místní komunikace v obci Otmíče
Stavební práce
Datum vyhlášení zakázky: 21. 8. 2019

Lhůta a místo pro podání nabídky Soutěžní lhůta pro předkládání nabedek začíná dnem 22. 8. 2019 a končí dnem 5. 9. 2019 v 16:00 hodin. Nabídku lze podat osobně na adrese: Obec Otmíče, Otmíče 16, 267 51 Zdice, a to v úředních hodinách zveřejněných na http://otmice.cz/. Nabídku lze zaslat též doporučeně poštou na adresu sídla zadavatele Obec Otmíče, Otmíče 16, 267 51 Zdice. Termín doručení nabídky je skutečné datum a čas doručení nabídky zadavateli, tedy nikoli datum odeslání. Zadavatel proto doporučuje uchazečům odeslání nabídky včas nejlépe s několikadenním předstihem.

Otvírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, tedy 5. 9. 2019 v 16:00 hodin. Místem otvírání obálek jsou prostory obecního úřadu na adrese Obec Otmíče, Otmíče 16, 267 51 Zdice. Nabídky musí být podána v českém jazyce.

Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky je oprava poškozené MK se zástavbou RD vedoucí centrem obce Otmíče. V rámci oprav bude stávající povrch odstraněn a nahrazen novým asfaltovým povrchem. Délka opravovaného úseku je 660 m a celková plocha je 2 276 m2. Dotčený pozemek: p. p. č. 64/1, 169/5, 170/10, 170/11, 204/15, 468/9, 468/13, 468/15, 476/3, 495 a 468/5 v k. ú. Otmíče.

Tato zakázka není realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., ale na základě výjimky dle §31 a dle směrnice obce k zadávání VZMR. Zakázka je realizována v režimu zakázky malého rozsahu. U této zakázky je plánováno spolufinancování z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj.