Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 20.8.2019

Místo konání: Obec Otmíče, místní hospoda, Otmíče čp. 16

Doba konání: 20. 8. 2019 od 18,00 hodin


Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola zápisu č.3/2019

4) Kontrola plnění usnesení

5) Text „Výzvy-Oprava komunikace Otmíče“

6) Různé

7) Diskuse


V Otmíčích, dne 11. 8. 2019

Diana Hrdličková

starostka obce Otmíče

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11. 8. 2019

Jméno a podpis: Diana Hrdličková

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis

Obec Otmíče