Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 28. 5. 2019

Místo konání: Obec Otmíče, místní hospoda, Otmíče čp. 16

Doba konání: 28. 5. 2019 od 18,00 hodin


Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola zápisu č.1/2019

4) Kontrola plnění usnesení

5) Územní plán

6) Rozpočtová opatření

7) Dvousložková cena vodného

8) Různé

9) Diskuse


V Otmíčích, dne 20. 5. 2019

Diana Hrdličková

starostka obce Otmíče

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20. 5. 2019

Jméno a podpis: Diana Hrdličková

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis