Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče

Místo konání: Obec Otmíče –místní pohostinství, Otmíče čp. 16

Doba konání:  5. 3. 2019 od 18,00 hodin

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola zápisu
  4. Kontrola plnění usnesení
  5. Doručená pošta
  6. Rozpočtové opatření 
  7. Pozemkové úpravy k.ú.Otmíče
  8. Určení oddávacího dne
  9.  Různé  
  10. Diskuse 

.

V Otmíčích, dne 25. 2. 2019

                                                                              Diana Hrdličková

                                                                           starostka obce Otmíče

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25. 2. 2019

Jméno a podpis:  Diana Hrdličková

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis