Informace o konání  ustavujícího zasedání nově  zvoleného Zastupitelstva obce Otmíče

 

 

 

 

Obec Otmíče, Obecní úřad Otmíče   

Obecní úřad Otmíče v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Otmíče, svolaného dosavadní starostkou obce Dianou Hrdličkovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.


Místo konání:  Obec Otmíče – místní pohostinství č.p. 16

Doba konání:  30. října  2018  od 18 hodin


Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2) Složení slibu zastupitelstva obce

3) Schválení programu

4) Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů

b) určení způsobu volby starostů a místostarostů

c) volba starosty

d) volba místostarosty

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru

d) volba členů finančního výboru

e) volba členů kontrolního výboru

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva    (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

7) Diskuse


V obci Otmíče, dne  22.10.2018

Diana Hrdličková,v.r. , dosavadní starostka obce Otmíče

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.10.2018

 Hrdličková Diana