Veřejné projednání návrhu územního plánu

MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu Otmíče a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi. Pořizovatel v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona doručuje upravený a posouzený návrh územního plánu a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou. Pořizovatel oznamuje, že veřejné projednání návrhu Územního plánu Otmíče se koná
v pondělí 5. listopadu 2018 v 16.00 hodin

celá verze v PDF : Veřejná vyhláška-ÚP Otmíče

Otmíče - letecký pohled