Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 23. 2. 2021

Místo konání: Obec Otmíče – Otmíče čp. 16 – zasedací místnost úřadu


Doba konání: 23. 2. 2021 od 18,00 hodin


Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola zápisu 5/20

4) Kontrola plnění usnesení

5) Doručená pošta

6) Rekonstrukce kapličky-dotace Stř.kraj

7) Smlouva o zřízení Věcného břemene (změna parc.č. IP-12-6008549)

8) Územně analytické podklady obce

9) Rozpočtové opatření č.1/2021

10) Inventura 2020

11) Různé

12) Diskuse

V Otmíčích, dne 15. 2. 2021

Diana Hrdličková

starostka obce Otmíče

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15. 2. 2021

Jméno a podpis: Diana Hrdličková

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis