Pozvánka na mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 5. 9. 2017

Místo konání: Obec Otmíče – zasedací místnost OÚ Otmíče, Otmíče čp. 16

Doba konání: 5. 9. 2017 od 18,00 hodin


Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola zápisu č.3/2017 a MZ 4/2017

4) Kontrola plnění usnesení

5) Doručená pošta

6) Pasport komunikací

7) Rozpočtová opatření

8) Směrnice

9) Diskuse


V Otmíčích, dne 29. 8. 2017

Diana Hrdličková,v.r.

starostka obce Otmíče

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29. 8. 2017

Jméno a podpis: Diana Hrdličková