Komplexní pozemková úprava 4. května 2018

Vážení, Pozemkový úřad Beroun zahájil v katastrálním území Otmíče komplexní pozemkovou úpravu. Nyní bychom s Vámi rádi rámcově projednali návrh nového uspořádání pozemků, odpovídající platným právním předpisům. Jednání se uskuteční v pátek 4. května 2018 na Obecním úřadě v Otmíčích. Můžete se dostavit kdykoliv v době od 09:30 do 12:30 a od 13:00 do 17:00. Prosíme […]

Záměr obce Otmíče prodat pozemek parc. č.st. 9

Obec Otmíče Otmíče čp.16, 267 51 Zdice Oznamuje a zveřejňuje v souladu s ust. § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění: Záměr obce Otmíče prodat pozemek parc. č.st. 9 , jehož součástí je budova č.p.5, která stojí na pozemku parc. č. st. 9 , který se nachází v obci i k.ú. […]

Jmenování komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků ze dne 17.10.2016

celý PDF dokument ke stažení zde STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun Adresa: Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr Naše značka: SPU 511856/2016/37/Pro Spisová zn.: 2RP8678/2015-537203 Vyřizuje: Ing. Petr Procházka Tel: 602168867 E-mail: p.prochazka1@spucr.cz ID DS: […]

Zjišťování průběhu hranic ve dnech 25. a 26.10 2016

Oznámení Obec Otmíče v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a na základě oznámení Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, Pobočky Beroun, č.j. SPU 511874/2016/37/Pro ze dne 6. 10. 2016 vyhlašuje že v katastrálním území Otmíče byla zahájena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav. […]

Pozemkové úpravy Otmíče a Praskolesy ze dne 30.8.2016

Oznámení o ustanovení opatrovníka – obec Otmíče pro potencionální dědice týkající se komplexních pozemkových úprav Hrdličková Marie, vlastník zapsaný na LV 76 v k.ú. Otmíče, Křivohlavá Anna, vlastník zapsaný na LV 104 v k.ú. Otmíče, Lhoták Josef, vlastník zapsaný na LV 89 v k.ú. Otmíče, Lhotáková Magdaléna, vlastník zapsaný na LV 89 v k.ú. Otmíče, […]

Záměr obce Otmíče prodat pozemek

Obec Otmíče Otmíče čp.16, 267 51 Zdice Oznamuje a zveřejňuje v souladu s ust. § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění: záměr obce Otmíče prodat pozemek pare. č. 263 o výměře 145 m2, který je zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun na LV č.10001 pro katastrální území […]

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu

katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Otmíče obce Otmíče bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu Otmíče, v kanceláři OÚ, a to ve dnech od 14.9. 2015 do 25. 9. 2015 a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu více na veřejné desce v […]

Veřejná vyhláška – STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Otmíče Ke stažení a zobrazení použijte tento odkaz Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 zákona č. […]