VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
DORUČENÍ NÁVRHU 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO
KRAJE
A
OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO
ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJEKrajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), jako
příslušný orgán územního plánování podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanoveními § 39 odst.
1 stavebního zákona a § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) oznamuje, že byl zpracován návrh 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského
kraje (dále jen „3. AZÚR SK“) a Vyhodnocení vlivů 3. AZÚR SK na udržitelný rozvoj území (dále jen
„VVURÚ“) pro veřejné projednání.
S ohledem na rozsahu návrhu 3. AZÚR a VVURÚ není možno kompletní dokumentaci zveřejnit na úřední
desce, proto je v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu zveřejněna v elektronické podobě na
internetových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje:
https://kr-s.cz/web/uzemni-planovani/3.-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-kraje
V listinné podobě je k nahlédnutí na Krajském úřadě Středočeského kraje, Odboru územního plánování
a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, kancelář č. 1079 v úředních
hodinách (pondělí, středa 8,00 – 17,00) nebo v jiný čas po telefonické dohodě (Ing. Helena Krejčíková, tel. č.
257 280 148, Ing. Arch. Olga Titzenthalerová, tel. č. 257 280 432).
Veřejné projednání
se bude konat v pondělí dne 6. června 2022 od 10:00 hodin
Č.j. SZ 023504/2019/KUSK ÚSŘ/HS str. 2
v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, v Zasedacím sále zastupitelstva
(1. patro, č. dveří 1096) a zároveň bude živě přenášeno na odkazu uvedeném na internetových stránkách
Krajského úřadu Středočeského kraje:
https://kr-s.cz/web/uzemni-planovani/3.-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-kraje
Dotazy kladené v rámci veřejného projednání by měly směřovat k dovysvětlení prováděného výkladu a není
možné je považovat za podané námitky či připomínky.
Přístup k dokumentaci a k odkazu na přímý přenos veřejného projednání naleznete rovněž na internetových
stránkách kraje, postupem:
 www.kr-stredocesky.cz
 záložka „ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD“
 podzáložka „ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI KRAJE“
 odrážka „3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE“
Dotčené orgány mohou uplatnit v souladu s § 39 odst. 2 stavebního zákona svá stanoviska k částem řešení,
které byly od společného jednání změněny do 7 dnů ode dne veřejného projednání, jinak se k nim
nepřihlíží.
Ve stejné lhůtě mohou dotčené obce, oprávněný investor a zástupce veřejnosti podat námitky proti 3.
AZÚR SK a VVURÚ s odůvodněním a vymezením území dotčeného námitkou.
Ve stejné lhůtě může každý uplatnit připomínky k 3. AZÚR SK a VVURÚ.
K později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Rovněž se nepřihlíží k námitkám
a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje.
Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být podány v souladu s požadavky
správního řádu, zejména s § 37 odst. 2, který upravuje obsah podání. Podle ust. § 6 odst. 6 písm. d)
stavebního zákona je k uplatnění námitek obce příslušná rada obce a v obcích, kde se rada nevolí,
zastupitelstvo obce.
Stanoviska, námitky a připomínky je možné uplatnit na adrese:
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Zborovská 11, 150 00
Praha 5,
v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adrese: podatelna@kr-s.cz
ID datové schránky: keebyyf
Ing. Lenka Holendová
vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu
Č.j. SZ 023504/2019/KUSK ÚSŘ/HS str. 3
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úředních deskách Krajského úřadu Středočeského kraje
a všech obcí Středočeského kraje. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Středočeského kraje se
písemnost považuje za doručenou.


Obce žádáme, aby po sejmutí oznámení vyznačily data vyvěšení a sejmutí a zaslaly zpět Krajskému
úřadu Středočeského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.
Obdrží jednotlivě:

 • Obce Středočeského kraje spolu s žádostí o vyvěšení písemnosti po dobu 30 dnů a následném vrácení vyhlášky
  s vyznačením data vyvěšení a sejmutí
 • Oprávnění investoři dle § 23a stavebního zákona: 1.SčV, a.s., ČEPRO, a.s., ČEPS, a.s., České dráhy, a.s., ČEZ
  Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o., Krajská správa a údržba silnic SK, Letiště Praha, a.s., LUCOnet s.r.o., MERO
  ČR, a.s., NET4GAS, s.r.o., Povodí Labe, s.p., Povodí Ohře, s.p., Povodí Vltavy, s.p., Pražská vodohospodářská
  společnost, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., PREdistribuce, a.s.,
  RAVOS, s.r.o., RWE Gas Storage CZ, s.r.o., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., S.O.N.Y. International
  Proprietary Limited, Středočeské vodárny, a.s., T-Mobile Czech republic, a.s., Veolia Energie Kolín, a.s.,
  Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Vodovody a kanalizace Pardubice, Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Dotčené orgány: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí č.p. 471/1, 118 11 Praha 1-Malá Strana,
  Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická č.p. 65, Vršovice, 100 00 Praha 10, Ministerstvo dopravy ČR,
  nábř. Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na
  Františku č.p. 1039/32, 110 15 Praha 1-Staré Město, Ministerstvo obrany ČR, Tychonova č.p. 221/1, 160 00
  Praha 6-Hradčany, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu č.p. 1/376, Nové Město-Praha 2,
  Ministerstvo vnitra ČR, Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice, Agentura ochrany přírody a krajiny
  ČR, Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český
  Č.j. SZ 023504/2019/KUSK ÚSŘ/HS str. 4
  inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí č.p. 4, 128 01 Praha 2-Nové Město, Ministerstvo zemědělství ČR,
  Těšnov č.p. 65/17, 110 00 Praha 1-Nové Město, Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00
  Praha 3-Žižkov, Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj,
  Gorazdova č.p. 1969/24, 120 00 Praha 2-Nové Město, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí
  č.p. 1585/9, 110 00 Praha 1-Nové Město, Český báňský úřad, Kozí č.p. 748/4, 110 01 Praha 1-Staré Město,
  Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1, Krajská hygienická
  stanice SK se sídlem v Praze, Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město, Krajský úřad Středočeského
  kraje, odbor dopravy – zde, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zde,
  Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče – zde
 • Sousední kraje: Hlavní město Praha, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina,
  Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj
 • Na vědomí: Atelier T-plan s.r.o., Sezimova 380/13, 140 00 Praha, EIA SERVIS s.r.o., U Malše 1805/20,
  370 01 České Budějovice
  Ostatním se doručuje veřejnou vyhláškou