POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 18.9.2020

Místo konání: Obec Otmíče – místní pohostinství, Otmíče čp. 16
Doba konání: 22. 9. 2020 od 18,00 hodin


Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Kontrola zápisu 3/20
4) Kontrola plnění usnesení
5) Doručená pošta
6) Pachtovní smlouva
7) Rozpočtová opatření
8) Různé
9) Diskuse
V Otmíčích, dne 14. 9. 2020


Diana Hrdličková
starostka obce Otmíče


Vyvěšeno na úřední desce dne: 14. 9. 2020
Jméno a podpis: Diana Hrdličková


Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis