Úřední hodiny pro veřejnost jsou od 11. května 2021 opět zahájeny

Dodržujte pravidlo 3R Používejte ochranné prostředky dýchacích cest. Dodržujte odstup mezi osobami alespoň dva metry. Dodržuje hygienu rukou.

Za svoz odpadu

600,- Kč   –  osoba s trvalým bydlištěm v obci

600,- Kč   –  osoba mající v obci ve vlastnictví nemovitost

   Za psa

50,-  Kč     –   za jednoho psa a každého dalšího psa

Na základě OZV č. 3/2019  je od poplatku za svoz odpadu osvobozena osoba, která                  

a)  je držitelem průkazu ZTP/P

b) dlouhodobě pobývá v zahraničí

 c) jsou trvalým pobytem hlášeny na č.p. 16 – ohlašovně OÚ

                          (u písmene a)  a b) je nutné předložit podklady k osvobození)

V současné době (nouzový stav) je preferována pouze bezhotovostní úhrada na účet  č.ú. 23421131/0100 KB Beroun, s uvedením variabilního symbolu skládajícího se z čísla popisného a příslušného kalendářního roku  (např. čp. 16 = VS 162021).

V hotovosti se poplatky budou vybírat až po upřesnění pokladníchhodin(březen, duben, květen)v době úředních hodin OÚ Otmíče.

Poplatky  dle obecně závazné vyhlášky jsou splatné do 31. 5. 2021.

V Otmíčích dne 22.1.2021

Úřední hodiny pro veřejnost jsou od 11. května 2021 opět zahájeny