Svolání zasedání OkVK a místo a čas konání voleb

Obecní úřad Otmíče
Dne 3.9.2020


V souladu s ustanovením § 15 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,


s v o l á v á m


první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek č. 1 pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020. První zasedání se uskuteční dne 8. 9. 2020 v 18 hodin v budově OÚ Otmíče se sídlem Otmíče č.p. 16.


Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.


Všem členům okrskové volební komise v obci Otmíče.
Vyvěšeno na úřední desce dne 3.9.2020 .


Diana Hrdličková v.r.
Starostka obce Otmíče


Starosta obce Otmíče podle § 27 zákona č. č 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje :

 1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
  v pátek 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
 2. Místem konání voleb
  ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově čp. 16 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Otmíče.
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
 5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
 6. V Otmíčích dne 8.9.2020
  Hrdličková Diana
  Starosta obce Otmíče