Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 23. 6. 2020

 Místo konání: Obec Otmíče – místní pohostinství, Otmíče čp. 16

Doba konání:  23. 6. 2020 od 18,00 hodin


Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola zápisu 2/20
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Doručená pošta
 6. Závěrečný účet obce Otmíče za rok 2019 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
 7. Účetní závěrka obce Otmíče za rok 2019
 8. Střednědobý výhled obce Otmíče – aktualizace
 9. Úvěr KB – oprava komunikace Věcné břemeno ČEZ
 10. Různé 
 11. Diskuse

V Otmíčích, dne 15. 6. 2020

                                                                              Diana Hrdličková

                                                                           starostka obce Otmíče

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15. 6. 2020

Jméno a podpis:  Diana Hrdličková

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis