Informace pro občany

Úřední hodiny pro veřejnost se do odvolání nekonají.

V souvislosti s opatřením rozhodnutí Vlády České republiky ve smyslu ustanovení §5, písm. c) a §6 odst. 1 písm. b) krizového zákona deklarovanými ve včerejším usnesení mohou být vyřizovány pouze neodkladné úřední záležitosti.

V případě, že tedy máte neodkladnou úřední záležitost, kontaktujte prosím telefonicky starostku obce pí Hrdličkovou a to na telefonním čísle 724 181 371.

Ve věci plateb povinných místních poplatků je primárně upřednostňována bezhotovostní platba na příslušný účet obce, č.ú. 23421131/0100 KB Beroun,

s uvedením variabilního symbolu skládajícího se z čísla popisného a roku (např. čp. 16 = VS 162020).

Poplatek za svoz odpadu

600,- Kč – osoba s trvalým bydlištěm v obci

600,- Kč – osoba mající v obci ve vlastnictví nemovitost

Poplatek za psa                                                                                           

50,- Kč – za jednoho psa a každého dalšího psa

Na základě OZV č. 3/2019 je od poplatku za svoz odpadu osvobozena osoba, která

a) je držitelem průkazu ZTP/P

b) dlouhodobě pobývá v cizině

c) jsou trvalým pobytem hlášeny na č.p. 16 – ohlašovně OÚ

(je nutné předložit podklady k osvobození)

Splatnost místních poplatků se prodlužuje do 31. října 2020.