VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ

o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu jakožto pořizovatel územně plánovací dokumentace Středočeského kraje ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v souladu s ustanoveními § 37 odst. 3 a § 23a odst. 1 stavebního zákona oznamuje zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „ZÚR SK“) a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území (dále jen VVURÚ).