Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva 25.6.2019

Místo konání: Obec Otmíče, místní pohostinství  Otmíče čp. 16

Doba konání: 25. 6. 2019 od 18,00 hodin


Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola zápisu

4) Kontrola plnění usnesení

5) Závěrečný účet obce Otmíče za rok 2018

6) Účetní závěrka za rok 2018

7) Rozpočtové opatření

8) Dodatek ke směrnici

8) Různé

9) Diskuse

V Otmíčích, dne 17. 6. 2019                                                         Diana Hrdličková, v.r.

                                                                                                      Starostka obce Otmíče                                                                


Vyvěšeno na úřední desce dne: 17. 6. 2019

Jméno a podpis: Kateřina Lukešová

Sejmuto z úřední desky dne: