Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Beroun (dále jen „Pobočka Beroun“) jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle ust. § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a v souvislosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle ust. § 11 odst. 4 zákona takto: návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Otmíče zpracovaný jménem firmy HRDLIČKA spol. s r.o., Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, na základě smlouvy o dílo objednatele číslo 235-2016-537203, Ing. Pavel Svoboda, který je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav, se schvaluje. Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí. Účastníci řízení dle ust. § 5 zákona v souvislosti s ust. § 68 správního řádu: Seznam účastníků řízení je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí, která je součástí výroku.

celý dokument PDF ke stažení