Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 ve verzi PDF/A

Výsledek hospodaření za rok 2017 skončil v kladných číslech. K 31.12.2017 bylo na běžných účtech obce celkem 2.301.599,43 Kč Zůstatek úvěru u KB Beroun k 31.12.2017 (stavba vodovodu) činí 1.686.852,76 Kč.

V roce 2017 se podařilo prodat nemovitost – budovu čp.5 spolu s pozemky parc.č. 9 a 499. Byla opravena část střešní krytiny na budově čp. 16, která byla v havarijním stavu. Pokračovala výstavba budovy hasičské zbrojnice – sádrokartonové práce, instalatérské práce, zřízení plynové přípojky, vodovodní přípojky. Pokračovala výsadba stromků v Otmíčské hoře – bylo zakoupeno a vysázeno lOOks stromků javoru.

Hospodaření obce Otmíče za rok 2017 bylo přezkoumáno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Při přezkoumávání hospodaření obce Otmíče byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): ( §10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) – ve výkazu Příloha k 31.12.2017 v části D.2, D.3, nejsou uvedeny údaje týkající se lesních pozemků. Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání.

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 je zveřejněn na úřední desce Obce Otmíče a na internetových stránkách Obce Otmíče. V listinné podobě je k nahlédnutí na OÚ Otmíče v době konání úředních hodin.


Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit podle §17 odst. 6, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, písemně do 8. 6. 2018 nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva konaného dne 12. 6.2018.


Datum zveřejnění: 24. 5. 2018

Zpracovala: Lukešová Kateřina

Hrdličková Diana, v.r.

Starosta obce Otmíče