Zákaz odběru povrchových vod z vodních toků

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Opatření  obecné  povahy při nedostatku vody
Městský úřad Hořovice, odbor  výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád),

ve veřejném zájmu, a to   s platností do odvolání
podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona
zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Hořovice, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.

Veřejná vyhláška-voda celé znění v PDF