Veřejná vyhláška návrh územního plánu

Následující návrh ve formě PDF stahujte zde : Veřejná vyhláška-návrh územního plánu

MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu Otmíče. Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona doručuje návrh územního plánu veřejnou vyhláškou. Návrh územního plánu v tištěné podobě je k nahlédnutí u pořizovatele (MěÚ Hořovice, budova č.p. 640, kancelář č. 218, nejlépe v úřední dny PO a ST 8.00 – 17.00 hod., v ostatní dny po telefonické domluvě) a v obci, pro kterou se územní plán pořizuje. Možnost nahlédnutí do dokumentace bude zajištěna po celou dobu vyvěšení oznámení a v průběhu lhůt stanovených pro podání stanovisek, námitek a připomínek

dálkovým přístupem na adrese http://www.mesto-horovice.eu/radnice/uredni-deska/.

Každý může do 30 dnů ode dne doručení uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Další možnost pro uplatnění připomínek nebo námitek bude v průběhu veřejného projednání.

Ing. Jitka Valečková
samostatný odborný referent

Toto sdělení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úředních deskách pořizovatele a obce, pro kterou jeúzemní plán pořizován, a s informací o termínu doručení ponecháno po dobu dalších 30 dnů. Po této lhůtě bude sejmuto a neprodleně vráceno (bez případných příloh) úřadu územního plánování.