Návrh zadání územního plánu Otmíče

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen „stavební zákon“), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu, na základě územně analytických podkladů a s využitím doplňujících průzkumů a rozborů zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva (dále jen „určený zastupitel“)

návrh zadání
územního plánu Otmíče

a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání.
Návrh zadání: viz příloha (dálkovým přístupem na http://www.mesto-horovice.eu/radnice/uredni-deska/ nebo v kanceláři úřadu územního plánování).

A) Pořizovatel doručuje návrh zadání veřejnou vyhláškou.
Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. V podání fyzické osoby musí být uvedeno jméno, datum narození a adresa trvalého bydliště, a event. doručovací adresa nebo identifikátor datové schránky.

B) Pořizovatel zasílá návrh zadání dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu.
Nejpozději do 30 dnů od jeho obdržení u pořizovatele

– uplatní k návrhu zadání stanovisko krajský úřad jako příslušný úřad,
– mohou uplatnit k návrhu zadání vyjádření dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán,
– mohou uplatnit k návrhu zadání podněty sousední obce.

Nejpozději 7 dní před uplynutím uvedené lhůty

– doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a
krajiny. K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo k připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.


Vyvěšeno 6.11.2017

celá verze ke stažení : Oznámení o projednávání zadání územního plánu Otmíče